Circular Packaging Cluster

Hvorfor klynge?

– økonomien må bli sirkulær –

Betydelige forskningsrapporter peker på den lineære økonomien som en vesentlig årsak til de største miljøproblemene menneskeheten står overfor, og den har bidratt til at jordens tålegrenser er overskredet. På bedriftsnivå vil overgangen til en sirkulær økonomi kreve mer samarbeid innad og mellom verdikjeder. Ingen enkeltbedrift kan skape eller gjennomføre sirkulære systemer alene.

Circular Packaging Cluster er den eneste klynge eller samhandlingsarena i Norge med representasjon fra ledende virksomheter fra den komplette verdikjeden for emballasje. Dette er en forutsetning for å skape reell utvikling. Vi har med oss forskningsmiljøer, offentlig sektor, industrielle aktører, ledende produsenter og kjeder, akademia og finans. Samarbeidet skal gjøre sirkuklært verdikjedesamarbeid innen emballasje til en konkurransefordel for vårt næringsliv.

Samarbeid om felles mål

– styrke i en komplett verdikjede –

Vi har satt oss som mål å bidra til å skape verdens mest effektive og sirkluære verdikjede for emballasje. Det er ambisiøst, men ikke helt uoppnåelig. I Norge har vi allerede verdens desidert mest effektive system for pant og retur i dagligvarehandelen. Det er ikke kommet uten betydelig samarbeid mellom produsenter, forskning og utvikling, teknologisk og forretningsmessig utvikling. Vår partner Tomra og panteselskapet Infinitum har stadig forespørsler fra store deler av verden som vil vite mer om den suksessen. Så selv om vi har hårete mål og ambisjoner med vår klynge har vi noen forbilder å strekke oss etter og å lære av. Arbeidet i klyngen kombinerer fordeler for samfunn og miljø med økonomisk vekst som skal bidra til styrket konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt for norske virksomheter og deres internasjonale partnere.

Partnerskap

– krysskompetanse, innovasjon og utvikling –

Circular Packaging Cluster er en sterk og stor klynge med viktige aktører og representerer en nær komplett verdikjede. Det er imidlertid alltid rom for flere aktive medspillere i alle deler av verdikjeden. Visjonen kan ikke virkeliggjøres uten et utstrakt samarbeid fra en så komplett verdikjede som mulig. Det er i dag eksempler på både konkurransemessige, regulative og regionale forhold som gjør at verdikjeden blokkeres og fremgang marginaliseres. Dette skal vi løse, og vi skal snu verdikjedesamarbeidet til en fordel for alle parter.

Dagens medlemmer og samarbeidspartnere finner du nedenfor.

Klyngemedlemmer

 

Samarbeidspartnere