Klyngeprosjektet

Bakgrunn og utvikling

Circular Packaging Cluster (CPC) er et samarbeid mellom næringsklyngen SmartPack 2030, Forum for Sirkulær Plastemballasje og aktører fra dagligvarehandelen.  Klyngen har 45 medlemmer og 16 assosierte partnere, bl.a. andre klynger. CPC representerer verdikjeden for emballasje i Norge med hovedtyngden av medlemmer fra Oslo og Viken. Klyngens drift er finansiert gjennom tilskudd til Regionale Innovasjonsposjekter (RIP) fra Oslo og Viken samt egeninnsats og egenbetaling fra medlemmene.

Initiativet til klyngen kom fra industrier i forskningssamarbeidet Emballasjeforsk og SmartPack 2030 ble opprettet i 2017 med BAMA Industri, Glomma Papp, Keep-It Technologies, Nofima og Emballasjeforeningen som pådrivere.

Klyngearbeidet knyttes opp mot FN’s bærekraftsmål, Emballasjedirektivet (94/62/EF), Veikart for sirkulær plastemballasje, Miljødirektoratets Avfallsplan 2020-2025 og Nasjonal Strategi for Sirkulær økonomi (under utarbeidelse/utredning).

    

Ambisjoner og mål

Det er en erkjennelse blant deltakende virksomheter og de bransjene de representerer at skjerpede mål for bærekraft, gjenvinning og sirkulærøkonomi ikke er mulig å nå uten betydelig engasjement fra en samlet verdikjede. Klyngens visjon er derfor å skape verdens mest effektive og sirkulære verdikjede for emballasje. Det skal vi oppnå gjennom samhandling og utvikling mellom verdikjedens aktører som sammen vil skape sirkularitet, styrke markedsmuligheter og bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Klyngeprosjektets hovedmål er å øke bruk av emballasjematerialer fra fornybare kilder, økt materialgjenvinning iht. nasjonale og europeiske mål og en dobling av markedsandelen for norskprodusert emballasje innen 2030. Styrket samhandling og utvikling skal gi konkurransefortrinn nasjonalt og på internasjonalt og resultere i firedoblet eksport av norske emballasjeløsninger og systemer.

Behovet for mer bærekraftige løsninger må løses av hele verdikjeden i fellesskap

Det er stort behov for en mer kunnskaps- og informasjonsbasert tilnærming til hvordan vi i praksis kan gjøre emballeringsløsningene mer bærekraftige. Markedet er i betydelig endring og forbrukerne etterspør i økende grad grønnere materialer og bedre løsninger.