MÅL OG FOKUS

«Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre». (Regjeringen) Norge kan bli en pilot i internasjonal sammenheng: For produktutvikling, systemisk konseptutvikling og utviklingen av nye markeder som gir næringsutvikling, vekst og eksportmuligheter.

Målene vi har satt oss og hva vi fokuserer på…

Circular Packaging Cluster legger til rette for god kommunikasjon, nettverksbygging og utveksling av kunnskap og kompetanse mellom medlemmene. Våre medlemmer og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt representerer det meste av emballasjens verdikjede.

Under hvert fokusområde har vi mål og prosjektplaner som skal bringe oss nærmere hovedmålsetningen om en effektiv og sirkulær verdikjede. Det ligger i sakens natur at dette er bevegelige mål som kan endre seg etter hvert som utviklingen skyter fart. Klyngens medlemmer har har fire klare, kvantifiserbare og kvalitative hovedmål:

 1. Øke graden av materialgjenvinning for plastemballasje fra 21% i 2020 til 55% i 2030
 2. Erstatte minst 5% av plastemballasjen med fiberemballasje innen 2025
 3. Øke andelen plast fra fonybare og resirkulerte materialer fra 4% i 2020 til 60% i 2030
 4. Skape velfungerende markeder for resirkulerte emballasjematerialer

…og hva det betyr i praksis

Målene er forankret i de nasjonale og internasjonale målene i bl.a. Emballasjedirektivet, European Commission Circular Economy Plan, Nasjonal strategi for sirkulærøkonomi og Veikart for sirkulær plastemballasje. I bunnen ligger FNs bærekraftsmål.  En forutsetning en mer sirkulær verdikjede er et fungerende marked for resirkulert materiale. I klyngen skal vi skal samarbeide om å:

 • identifisere barrierer i verdikjeden som hinder sirkularitet og prioritering av tiltak i alle ledd
 • etablere flere ulike samarbeidsarenaer for å støtte innovasjon og utvikling
 • støtte og utfordre klyngens medlemmer, teknologi- og utviklingsmiljøer og gründere til å skape bærekraftig vekst i hele verdikjeden
 • bidra til å etablere nye næringer og styrke utviklingen av arbeidsplasser i og utenfor verdikjeden
 • styrke sirkulær kompetanse og innføring av sirkulære modeller i egen virksomhet
 • gjennomføre prosjekter som bidrar til sirkulær vekst og lønnsomhet i praksis

KLYNGEUTVIKLING OG NETTVERK

Konferanser, workshops, arbeidsgrupper, nettverksmøter, studiebesøk, utvikling av felles plattformer

Samarbeid betyr å møtes og diskutere, utveksle kunnskap og erfaringer og å bli enige om veien videre. Det betyr også å bygge nettverk og tillit mellom mennesker for å oppnå nødvendig åpenhet og å sikre et miljø som støtter fri meningsutveksling, innovasjon og utvikling. Vi skal:

 • Identifisere og fasilitere samhandlingsprosjekter. En vesentlig oppgave er å fasilitere felles utvikling av produkter, systemer og markeder.
 • Styrke den sirkulære kompetansen i klyngen. Kunnskap kompetanse om sirkulær økonomi og sirkulære arbeidsprosesser er varierende.
 • Stimulere innovasjon. Vi har et særdeles sterkt utgangspunkt gjennom sterke og ledende aktører. En av våre viktigste oppgaver er å koble disse sammen for verdiskaping i økosystemet.

FORNYBAR MATERIALBRUK

Emballasjematerialer fra fornybare, resirkulerte og resirkulerbare ressurser

Vi skal øke bruken av fornybare og resirkulerte materialer og begrense volum og vekt til et minimum ved fremstilling og bruk av emballasje. Bruken av plast er nødvendig for mange deler av verdikjeden, spesielt for emballering av mat og drikke. Trygg mat og redusert matsvinn trumfer uansett alle andre hensyn. Vi skal bidra til:

 • overgang fra flerlags- til monomaterialer
 • å erstatte plast med fiber eller andre biobaserte materialer
 • å sikre at nye løsninger tilfredstiller produktets krav til beskyttelse
 • dokumentere redusert miljøavtrykk ved nye løsninger

SIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER

Utvikle bærekraftige, sirkuære og lønnsomme forretningsmodeller i praksis

Klyngen er en betydelig aktør og pådriver for utvikling av bærekraftige og innovative løsninger innen emballering og distribusjon som ivaretar den sirkulære økonomien og gir økt konkurransekraft. Utviklingen skjer gjennom samarbeid om felles utfordringer som den enkelte partneren ikke kan løse alene:

 • Etablere enighet om de viktigste blokkeringene for en sirkulær økonomi i emballasjens verdikjede
 • Sørge for komptanseløft innen sirkulær økonomi og sirkulære prosesser
 • Identifisere og utvikle lukkede systemer for bedre sporbarhet, økt gjenbruk og resirkulering
 • Arbeide for en kommersiell, sirkulær økonomi

RESIRKULERING

Samarbeid mellom oppstrøms- og nedstrømssiden i verdikjeden

Oppstrømssiden, de som setter emballasje på markedet og nedstrømssiden, de som samler, sorterer og foredler brukt emballasje, må i betydelig større grad snakke sammen og koordinere sine krefter. Det omfatter blant annet å sørge for:

 • rett materialvalg i utgangspunktet for et sirkulært emballasjesystem
 • å fasilitere testing av materialer som lar seg gjenvinne
 • gode sorteringssystemer og nasjonal koordinering
 • bedre kommunikasjon og tiltak mot «grønnvasking»
 • merkevarebygging nedstrøms som skaper annenhåndverdi for emballasjen

INNOVASJON OG KOMMERSIALISERING

Utvikle produkter og løsninger som er attraktive i markedet og styrker bærekraftig emballasjeproduksjon

Skal Norge bli et foregangsland og en pilot i internasjonal sammenheng må vi kunne utvikle og demonstrere innovative produkter og løsninger som kan skaleres og eksporteres. Det betyr at vi først må utvikle, teste og gjennomføre prosjekter på hjemmebane før vi viser verden hva vi kan. Det gir oss mange muligheter for teknologi- og næringsutvikling:

 • industri som kan samarbeide kortreist med teknologimiljøer og lokale kunder
 • mer kortreist materialgjenvinning
 • flere arbeidsplasser og jobber i en fremtidsrettet virksomhet
 • gode muligheter for merkevarebygging
 • samarbeid om felles innkjøp, samle volum
 • arbeide sammen om utvikling av nye materialer med markedspotensial basert på bl.a. trefiber og sjøplanter